Privacybeleid CORDIER

 

ALGEMEEN

 

In het kader van haar activiteiten heeft de onderneming CORDIER van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en gebruikers een echte prioriteit gemaakt. Het doel van dit privacybeleid is om de naleving van de onderneming CORDIER (hierna “CORDIER” genoemd) te schetsen met Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna “de Verordening” genoemd) en Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatietechnologie en burgerlijke vrijheden, zoals gewijzigd (hierna “de Wet Informatietechnologie en burgerlijke vrijheden” genoemd).

De verwerking van persoonsgegevens door CORDIER is bedoeld om te voldoen aan de Europese en Franse regelgeving inzake gegevensbescherming. Zij kaderen in het streven naar transparantie, veiligheid en controle van de gegevens van de leden.

Dit beleid is erop gericht de verschillende categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen in detail te beschrijven, eenvoudig weer te geven hoe wij deze gebruiken en beschermen, en de rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Neemt u alstublieft de tijd om deze mededeling te lezen.

 

Wettelijke kwalificatie

 

CORDIER verbindt zich er in het algemeen toe dat de persoonlijke gegevens die zij verwerkt :

Op een wettige, eerlijke en transparante manier verwerkt worden.

Verzameld worden voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden.

Adequaat, ter zake dienend en beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn, overeenkomstig het beginsel van minimalisering van de gegevens.

Nauwkeurig zijn en worden bijgewerkt. Indien uw gegevens onnauwkeurig zijn, wordt u verzocht ons hiervan op de hoogte te brengen via contact@cordier-wines.fr zodat correcties kunnen worden aangebracht.

Niet langer bewaard in een vorm die uw identificatie mogelijk maakt dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor uw gegevens oorspronkelijk werden verzameld.

Op zodanige wijze worden verwerkt dat uw persoonsgegevens op passende wijze worden beveiligd tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 

In het kader van onze activiteiten verzamelen wij een aantal gegevens over u: Achternaam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, functie in het bedrijf en bedrijfsnaam.

In het kader van ons online verkoopplatform verzamelen wij de volgende gegevens: Naam, voornaam, bedrijf, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, geboortedatum.

 

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 

Uw persoonlijke gegevens kunnen op verschillende momenten worden verzameld, waaronder

 

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website;

Wanneer u een account aanmaakt en gebruik maakt van ons online verkoopplatform;

In het kader van onze commerciële prospectiecampagnes;

In het kader van onze commerciële en contractuele relaties;

 

Om welke redenen verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

1 – In het kader van het beheer van commerciële relaties en om de uitvoering van onze contracten mogelijk te maken

 

Wij verzamelen, gebruiken en bewaren bepaalde gegevens over onze klanten en partners/leveranciers met wie wij samenwerken in het kader van onze commerciële en contractuele relaties.

 

De gegevens die wij verwerken worden ook gebruikt door onze afdelingen om te reageren op specifieke verzoeken van onze klanten of prospects.

 

2 – In het kader van ons online verkoopplatform

 

Wij verzamelen, gebruiken en bewaren gegevens over onze medewerkers in de context van ons online verkoopplatform. Deze gegevens worden verwerkt om gebruikers van het platform in staat te stellen een account aan te maken en gebruik te maken van het platform (plaatsen van een bestelling, after-sales service, opvragen van informatie).

 

3 – In het kader van marketingcampagnes (commerciële prospectiemailings)

 

Wij gebruiken de gegevens van onze klanten of prospects in het kader van commerciële prospectiecampagnes per e-mail die tot doel hebben onze producten, diensten en commerciële aanbiedingen te promoten.

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen wanneer u reageert op onze mailingcampagnes of deelneemt aan diverse evenementen die wij organiseren.

 

Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens ook wanneer u een account aanmaakt of gebruik maakt van onze verschillende websites of ons online verkoopplatform.

 

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van dit soort communicatie door te klikken op de afmeldlink in elke communicatie of door rechtstreeks te schrijven naar contact@cordier-wines.fr.

 

4 – Om veiligheidsredenen en om juridische redenen aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van onze website.

Wij kunnen uw gegevens verwerken met het oog op het oplossen van geschillen, het voorkomen van mogelijk verboden of onwettige activiteiten, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen om gegevens of bedrijfsrecords te bewaren.

 

5 – Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij cookies op uw terminal plaatsen met uw specifieke voorafgaande toestemming (behalve voor niet-essentiële cookies).

Een cookie is een klein tekstbestand dat kan worden opgeslagen op een speciale plaats op de harde schijf van uw terminal wanneer u met uw browser een website bezoekt.  Het wordt door de server van een website naar uw browser gestuurd. Het cookiebestand stelt de uitgever ervan in staat de terminal waarop het is opgeslagen te identificeren voor de duur van de geldigheid of de opslag van het cookie in kwestie. Het plaatsen van cookies op uw terminal wanneer u op een website surft, vormt een verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Europese Verordening 2016/679 (“RGPD”).

Wanneer u voor de eerste keer inlogt op onze website, wordt u uitdrukkelijk gevraagd om uw toestemming te geven voor het deponeren van cookies op uw terminal (computer, smartphone, tablet of elk ander apparaat waarmee u op internet kunt surfen) onder de voorwaarden die door deze bepalingen worden bepaald.

In overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL is de geldigheidsduur van deze toestemming maximaal dertien (13) maanden. Aan het einde van deze periode zal uw toestemming opnieuw worden verzameld.

Elke cookie krijgt een anonieme identificatiecode. Een cookie maakt het dus niet mogelijk om een natuurlijke persoon te identificeren, maar alleen de computer of het draagbare apparaat dat hij of zij gebruikt via een willekeurig gegenereerde identificatietag. Cookies registreren enkel informatie met betrekking tot de navigatie van uw terminal op de Site (aantal geraadpleegde pagina’s, datum en uur van de verbinding, enz.)

Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi

Op geen enkel moment wordt het gebruik van cookies die niet essentieel zijn voor de navigatie aan u opgelegd en u kunt op elk moment hun depot weigeren of uw voorkeuren wijzigen door te klikken op de daarvoor bestemde link op onze website.

Bovendien informeren wij u dat de meeste internetbrowsers standaard zo zijn geconfigureerd dat het plaatsen van cookies is toegestaan. Uw browser biedt u echter de mogelijkheid om deze standaardinstellingen te wijzigen, zodat alle cookies systematisch worden geweigerd of slechts een deel van de cookies wordt geaccepteerd of geweigerd, afhankelijk van hun afzender.

In de volgende gids wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen:

Op een PC

Als u Internet Explorer gebruikt

– Klik in Internet Explorer op de knop “Extra” en vervolgens op “Internetopties”;

– Op het tabblad Algemeen, onder Browsing History, klikt u op “Delete…”;

– Vink vervolgens ‘Cookies en websitegegevens’ aan en klik op ‘Verwijderen’;

– Klik tenslotte op ‘OK’ om het venster ‘Internetopties’ te sluiten. Meer informatie vindt u op: http://support.microsoft.com/product/internet-explorer/

Als u de Firefox-browser gebruikt

– Open het menu en klik op “Geschiedenis”.

– Kies vervolgens “Recente geschiedenis wissen”;

– Vink het vakje “Cookies” aan en klik op “Verwijderen”. Meer informatie vindt u op: https://support.mozilla.org/fr/

Als u de Google Chrome browser gebruikt

– Klik op het menupictogram “Google Chrome aanpassen en instellen”;

– Klik in het menu op “Meer tools” en vervolgens op “Browsegegevens wissen…”;

– Vink het vakje “Cookies en andere site- en plug-ingegevens” aan en klik vervolgens op “Browsegegevens wissen”.

– Meer informatie op: http://support.google.com/chrome/

Op MAC

Als u de Safari-browser gebruikt

– Kies in uw browser Bewerken > Voorkeuren ;

– Klik op ‘Beveiliging’;

– Klik op ‘Cookies weergeven’;

– Selecteer de cookies die u wilt verwijderen en klik op “Verwijderen” of “Alles verwijderen”; nadat u de cookies hebt verwijderd, klikt u op “Gereed”.

– Meer informatie op: http://www.apple.com/fr/support/mac-apps/safari/

Op een smartphone of tablet

Als u een iOS (Apple) smartphone of tablet gebruikt

– Ga naar de toepassing “Instellingen”, klik op “Safari” en vervolgens op “Sitegeschiedenis en -gegevens wissen”.

Als u gebruik maakt van een Android (Google) smartphone of tablet

Ga naar de ‘Internet’-toepassing, klik vervolgens op de menuknop op uw toestel en kies ‘Instellingen’. Ga naar ‘Privacy & Veiligheid’ en klik vervolgens op ‘Alle cookies verwijderen’.

 

Wat zijn uw rechten?

 

Als klant bent u de baas over uw gegevens en hebt u veel rechten bij het beheer ervan. U kunt ons vragen om uw :

 

– Recht op toegang

U kunt ons vragen om te bevestigen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en om een kopie ervan te vragen.

– Recht van rectificatie

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens die verouderd of onjuist zijn, te corrigeren of aan te passen.

– Recht op wissen

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wissen indien deze onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn.

– Recht van verzet

Het staat u vrij om op elk moment bezwaar te maken tegen het ontvangen van communicatie van ons.

– Recht op overdraagbaarheid

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens in een gestructureerd en machineleesbaar formaat aan u te verstrekken of een andere voor de verwerking verantwoordelijke vragen uw gegevens aan ons te verstrekken.

– Het recht om instructies te geven over wat er met uw gegevens moet gebeuren na uw overlijden

Tijdens uw leven kunt u ons instructies geven over het bewaren, verwijderen en openbaar maken van uw persoonsgegevens na uw overlijden. Deze instructies kunnen te allen tijde worden gewijzigd of herroepen. Als u dergelijke instructies niet hebt gegeven, zullen uw gegevens binnen de wettelijke termijnen worden gewist. Uw erfgenamen zullen ook hun rechten op uw gegevens kunnen uitoefenen, met inbegrip van het verzoek om deze te wissen.

Indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, kunt u uw verzoek richten aan het volgende adres

CORDIER

1 Rue de la Seiglière

33800 Bordeaux

FRANKRIJK

 

Op ons online verkoopplatform kunt u uw rechten uitoefenen via de rubriek “Mijn persoonsgegevens” of door ons een e-mail te sturen op contact@cordier-wines.fr.

 

Indien u kennis krijgt van een inbreuk op of schending van uw persoonsgegevens, kunt u, onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u uw hoofdverblijfplaats of uw arbeidsplaats hebt, of waar de inbreuk op of schending van uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. Wij nodigen u uit de website van de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés te raadplegen voor nadere informatie over uw recht op verhaal en de vereiste procedure.

 

Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL)

3 Place de Fontenoy – TSA 80715

75334 PARIJS CEDEX 07

 

Wie kan toegang hebben tot uw persoonsgegevens?

  1. Ontvangers van uw gegevens

De gegevens die wij in het kader van onze activiteiten verzamelen, zijn uitsluitend bestemd voor onze bevoegde personeelsleden en eventuele onderaannemers die wij in het kader van onze activiteiten gebruiken.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit overdragen aan onbevoegde derden of partijen die niet voldoen aan de eisen van de toepasselijke regelgeving.

  1. Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

Uw gegevens worden uitsluitend binnen de Europese Unie verwerkt en genieten in ieder geval een zeer hoog niveau van bescherming en vertrouwelijkheid.

Wanneer uw gegevens worden verwerkt door een ontvanger die buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte is gevestigd en waarvan het land van vestiging niet geacht wordt een passend beschermingsniveau te waarborgen in de zin van artikel 45 van de verordening, verbinden wij ons ertoe de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen volgens de strengste regels, met name door per geval contractuele clausules te ondertekenen op basis van het model van de Europese Commissie, of elk ander mechanisme dat in overeenstemming is met de verordening.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij verbinden ons ertoe de geldende bepalingen inzake de duur van de bewaring van persoonsgegevens na te leven. De persoonsgegevens van onze klanten worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld.

In het algemeen bewaren wij de gegevens van onze klanten gedurende een periode van 3 jaar na het einde van de commerciële relatie / het laatste contact. Deze periode kan worden verlengd met eventuele wettelijke verjaringstermijnen waaraan wij in het kader van onze bedrijfsuitoefening zijn onderworpen.

 

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Wij implementeren technische en organisatorische maatregelen die geschikt zijn voor de technologie om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens van onze klanten te behouden om beschadiging, verwijdering of onbevoegde toegang door derden te voorkomen.

 

Recht op wijziging

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wij nodigen u daarom uit dit document regelmatig te lezen.